logo
obálka

Virtuální co-teaching aneb tandemová výuka jiným způsobem

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA PhDr. Roman Liška, Ph.D. doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D. PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-7603-550-8

Metodika vznikla jako součást projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky (dále jen „TA ČR“) „Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-Teaching. Uživatelům představí a vysvětlí další možnosti spolupráce s odborníky nebo jinými vzdělavateli formou virtuálního co-teachingu. 

Uvedený projekt realizuje Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „KAMV“) v letech 2020 až 2023. Cílem projektu je vytvořit a aplikovat virtuální složku jako novou součást vzdělávací metody co-teachingu. Východiskem je výzkum metody, dále její experimentální ověření a následně optimalizace. Projekt navrhuje metodiku, která umožní inovativní využití v rámci školního vzdělávání (základního a středního). Metodu co-teachingu projekt rozšiřuje do virtuálního prostředí, čímž vzniká nový nástroj aplikovatelný pro řešení aktuálních problémů v kognitivní složce vyučování. Principem je spolupráce při výuce s cílem efektivnějšího vyučování, větší synergické provázanosti obsahu vzdělávání v teoretické i praktické složce, využití mezioborového přístupu ve vazbě na průřezová témata zakotvená v rámcových vzdělávacích programech (dále jen „RVP“) a rozvoj transverzálních kompetencí reagujících na dynamické proměny společnosti.

Projekt probíhá v období 2020 až 2023 a záměrem bylo reflektovat nedostupnost odborníků z praxe, problematiku sdílení pedagogického procesu a spolupráci učitelů a dalších zainteresovaných aktérů.

V metodice najdete popis různých forem co-teachingu a samozřejmě také jasné vymezení samotného v ČR málo používaného pojmu co-teaching. Budeme se věnovat efektivnímu a smysluplnému využití nového způsobu výuky a představíme vám i konkrétní výstupy z výzkumů a rozbory virtuálních co-teachingových hodin.