logo

Ochrana Soukromí

Náhledový obrázek

Respektujeme Vaše soukromí a zavazujeme se jej ochraňovat dodržováním následujících zásad ochrany soukromí („zásady“). Tyto zásady popisují typ údajů, které od vás můžeme shromažďovat nebo které nám můžete poskytnout („osobní údaje“) v mobilní aplikaci („mobilní aplikace“ nebo „služba) “Futurebooks knihovna PedF UK” a veškerých přidružených výrobcích a službách (hromadně „služby“) a naše postupy při shromažďování, používání, uchovávání, ochraně a zveřejňování těchto osobních údajů. Dále také popisují dostupné možnosti, které máte ve vztahu k našemu použití Vašich osobních údajů, a jak k nim můžete získat přístup a aktualizovat je.

Tyto zásady jsou právně závaznou dohodou mezi Vámi („uživatel“, „Vy“, „Vaše“) a FutureBooks, spol. s r.o. (provozovatelem „Futurebooks knihovna PedF UK”, „my“, „nás“ nebo „naše“). Pokud uzavíráte tuto dohody jménem podnikatele nebo jiné právnické osoby, prohlašujete, že máte oprávnění vázat tuto osobu touto dohodou a v tom případě bude termín „uživatel“, „Vy“, „Vaše“ odkazovat na tuto osobu. Pokud toto oprávnění nemáte nebo nesouhlasíte s podmínkami této dohody, nemůžete tuto dohodu přijmout a nemůžete mít přístup k mobilní aplikaci a jejím službám a používat je. Tím, že vstoupíte do mobilní aplikace a využíváte jejích služeb, potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli podmínkám těchto zásad a souhlasíte, že jimi budete vázáni. Tyto zásady se nevztahují na postupy společností, které nevlastníme a neovládáme, nebo na jednotlivce, které nezaměstnáváme a neřídíme.

Automatické shromažďování údajů

Když používáte mobilní aplikaci, naše servery automaticky zaznamenávají údaje, které Vaše zařízení odesílá. Tyto údaje mohou zahrnovat takové informace jako IP adresu Vašeho zařízení a umístění, název zařízení a jeho verzi, typ operačního systému a verzi, jazykové preference, informace, které v mobilní aplikaci vyhledáváte, čas a datum přístupu, a další statistické údaje.

Údaje, které se shromažďují automaticky, se používají pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a zakládají statické údaje, které se týkají používání mobilní aplikace a jejích služeb. Tyto statistické údaje se nijak jinak neslučují, aby nebylo možné potenciálního uživatele systému identifikovat.

Shromažďování osobních údajů

Můžete vstoupit do mobilní aplikace a využívat její služby, aniž byste nám řekli, kdo jste nebo odhalili údaje, podle kterých by vás někdo mohl identifikovat jako konkrétního jedince, kterého je možné ztotožnit. Pokud si ale přejete využívat některé prvky, které mobilní aplikace nabízí, můžete být požádání, abyste poskytli určité osobní informace (například Vaše jméno a emailovou adresu).

Dostáváme a uchováváme veškeré údaje, které nám vědomě poskytnete, když si vytvoříte účet, nebo vyplníte online formuláře v mobilní aplikaci. Pokud se to vyžaduje, mohou tyto údaje zahrnovat následující:

  • Podrobnosti o účtu (jako uživatelské jméno, unikátní identifikační číslo uživatele, heslo atd.)
  • Kontaktní údaje (jako emailová adresa, telefonní číslo atd.)
  • Základní osobní údaje (jako jméno, zemi pobytu atd.)

Některé údaje shromažďujeme přímo od Vás prostřednictvím mobilní aplikace a jejích služeb. Můžeme ale shromažďovat i osobní informace o vás z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, platformy sociálních médií, od poskytovatelů třetích stran a našich společných marketingových partnerů. Osobní údaje, které shromažďujeme z ostatních zdrojů, mohou zahrnovat demografické údaje jako jsou věk a pohlaví, informace o zařízení jako jsou IP adresa, umístění, jako město a stát, a údaje o chování online, jako údaje o tom, jak používáte webové stránky sociálních médií, jaké stránky zobrazujete, co vyhledáváte a odkazy.

Můžete si vybrat, že nám osobní údaje neposkytnete, ale pak bude možné, že nebudete moci využívat některé prvky v mobilní aplikaci. Uživatelé, kteří si nejsou jistí, jaké údaje jsou povinné, nás mohou kontaktovat.

Ochrana soukromí dětí

Uvědomujeme si, že pro ochranu soukromí dětí a s ohledem na osobní údaje, které můžeme o dětech mladších třinácti let shromažďovat, je třeba jít ještě dál a podniknout zvláštní preventivní opatření, aby bylo jejich soukromí ochráněno. Možná budeme vyžadovat, aby nám Vaše dítě sdělilo nějaké osobní informace, aby mohlo využívat mobilní aplikaci a jejích služeb. Nevyžadujeme ale, aby dítě sdílelo více informací, než je důvodně nutné k tomu, aby mohlo využívat mobilní aplikaci a jejích služeb a osobní údaje nebudou použity nebo zveřejněny k něčemu jinému než k tomu, k čemu byly shromážděny. Veškeré údaje, které dítě vytvořilo nebo odeslalo, jsou automaticky nastaveny jako soukromé, což znamená, že je může zobrazit jen uživatel, který je odeslal.

Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby sledovali, jak jejich děti používají internet a pomohli s prosazením těchto zásad tím, že svoje děti poučí, aby nikdy neposkytovaly své osobní údaje prostřednictvím mobilní aplikace a jejích služeb bez jejich souhlasu. Také žádáme rodiče nebo zákonné zástupce, kteří se o děti starají, aby podnikli potřebné preventivní kroky k tomu, aby zajistili, že jejich děti jsou poučeny, aby nikdy nesdělovaly své osobní údaje online bez jejich souhlasu. Věříme, že rodiče a zákonní zástupci by měli být součástí online aktivit svých dětí a navrhujeme a doporučujeme, aby rodiče vynaložili maximální úsilí v tom, aby dětem nabídli bezpečné a přátelské online prostředí.

Používání a zpracovávání shromážděných údajů

S ohledem na GDPR (ochranu osobních údajů) a nakládání s osobními údaji vystupujeme jako správci a zpracovatelé údajů, pokud jsme neuzavřeli dohodu o zpracovávání údajů s Vámi. V takovém případě budete Vy správcem a my zpracovatelem.

Naše role se také může lišit v závislosti na konkrétní situaci, která se osobních údajů týká. Vystupujeme z pozice správce údajů, když Vás žádáme o odeslání osobních údajů, které jsou zapotřebí k zajištění Vašeho přístupu do mobilní aplikace a používání jejích služeb. V takových případech jsme správcem údajů, protože určujeme, za jakým účelem a jak se osobní údaje zpracovávají a jednáme v souladu s povinnostmi správce údajů, jak je stanoveno v GDPR.

Jednáme z pozice zpracovatele údajů v situacích, kdy odesíláte osobní údaje prostřednictvím mobilní aplikace a služeb. Nevlastníme, neovládáme, ani neděláme rozhodnutí o odeslaných osobních údajích a takové osobní údaje se zpracovávají jen v souladu s Vašimi pokyny. V takových případech uživatel, který poskytuje osobní údaje, vystupuje z pohledu GDPR jako správce údajů.

Abychom Vám zpřístupnili mobilní aplikaci a služby nebo abychom splnili zákonnou povinnost, možná budeme potřebovat shromáždit a použít určité osobní údaje. Pokud neposkytnete údaje, které požadujeme, nebudeme Vám moci poskytnout výrobky a služby, které požadujete. Jakékoli údaje, které od Vás shromáždíme, mohou být použity pro následující účely:

  • vytvoření a správa uživatelských účtů
  • posílání marketingových a propagačních materiálů
  • vylepšení zkušenosti uživatelů
  • spravování losování a soutěží
  • spuštění a provozování mobilní aplikace a služeb

Zpracovávání Vašich osobních údajů závisí na tom, jak interagujete s mobilní aplikací a jejími službami, kde ve světě se nacházíte a pokud se na Vás vztahuje jedno z následujících: (i) udělili jste souhlas pro jeden nebo více specifických účelů; to se na Vás ale nevztahuje, když je zpracování osobních údajů předmětem evropského zákona o ochraně údajů; (ii) poskytnutí údajů je nutné pro plnění dohody s Vámi a/nebo pro předsmluvní povinnosti z ní plynoucí; (iii) zpracování je nutné pro vyhovění zákonnému požadavku, jehož jste předmětem; (iv) zpracování se vztahuje k úkolu, který se provádí ve veřejném zájmu nebo k výkonu oficiální moci nám svěřené; (v) zpracování je nutné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

Při shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů se spoléháme na následující právní základ, jak je definovaný v GDPR:

  • Souhlas uživatele

Vezměte na vědomí, že dle určité legislativy můžeme zpracovávat údaje, dokud nevznesete proti takovému zpracování námitku tím, že odstoupíte, aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo nějaký jiný výše uvedený právní základ. V každém případě Vám rádi ujasníme konkrétní právní základ, který se vztahuje na zpracovávání a konkrétně, jestli je ustanovení o osobních údajích zákonem dané nebo smluvním požadavkem nebo požadavek, kvůli kterému je třeba vstoupit do smluvního vztahu.

Správa údajů

Některé osobní údaje, které o vás máme, můžete vymazat. To, jaké osobní informace můžete smazat, se může změnit, podle toho, jak se změní mobilní aplikace a její služby. Když smažete osobní informace, můžeme si ale ponechat kopii neupravených osobních údajů ve Vašich záznamech tak dlouho, jak to bude nutné, pro to, abychom dostáli našim povinnostem vůči našim partnerům a pro účely popsány níže.

Zveřejňování údajů

V závislosti na požadovaných službách nebo jak je třeba k dokončení jakékoli transakce nebo pro poskytnutí služeb, které požadujete, můžeme Vaše údaje sdílet s našimi partnery, smluvními společnostmi a poskytovateli služeb (společně „poskytovatelé služeb“), na které se spoléháme při pomoci s provozováním mobilní aplikace a služeb, které máte k dispozici, a jejichž zásady ochrany údajů jsou totožné s našimi nebo souhlasí, že se budou řídit našimi zásadami ve vztahu k osobním údajům. Se třetími stranami nebudeme sdílet žádné údaje, dle kterých by Vás bylo možné ztotožnit, s třetími stranami, které nejsou našimi partnery.

Poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat nebo zveřejňovat Vaše údaje s výjimkou, kdy je to nutné pro provádění služeb naším jménem nebo aby se vyhovělo zákonným požadavkům. Poskytovatelé služeb dostávají údaje, které potřebují, pouze k tomu, aby vykonaly svou určenou funkci a my jim neudělujeme oprávnění, aby používali nebo zveřejňovali jakékoli poskytnuté údaje pro jejich vlastní marketingové nebo jiné účely.

Můžeme také zveřejnit jakékoli osobní údaje, které shromáždíme, použijeme nebo získáme, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, jako třeba proto, abychom vyhověli soudnímu předvolání nebo podobnému zákonnému postupu a pokud jsme v dobré víře, že zveřejnění je zapotřebí k ochraně našich práv, Vašeho bezpečí nebo bezpečí ostatních, k vyšetření podvodu nebo jako reakce na žádost úředních orgánů.

V případě, že bychom podstupovali transformaci společnosti jako fúzi nebo akvizici jinou společností, prodej celku nebo části aktiv, budou váš uživatelský účet a osobní údaje pravděpodobně jedním z převáděných aktiv.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nutnou tak dlouho, jako bude aktivní Váš uživatelský účet, abychom dostáli našim dohodám, vyřešili spory a pokud není delší doba požadována nebo povolena zákonem maximálně 120 měsíců.

Můžeme používat jakékoli nashromážděné údaje odvozené od nebo zahrnující Vaše osobní údaje poté, co je aktualizujete nebo smažete, ale ne způsobem, že by Vás bylo možné ztotožnit. Jakmile uplyne doba pro uchovávání údajů, osobní údaje se vymažou. Proto nelze po uplynutí doby uchovávání vymáhat právo na přístup, výmaz, opravu a přenos.

Přenos údajů

V závislosti na Vašem umístění může přenos údajů zahrnovat přenos údajů a jejich uchovávání v jiné zemi, než je ta Vaše. Nebude to ale zahrnovat země mimo EU a EHS. Pokud k takovému přenosu dojde, můžete zjistit víc tím, že se podíváte do příslušných oddílů těchto zásad nebo se nás zeptáte prostřednictvím údajů, které se nachází v oddíle kontaktů.

Práva na ochranu údajů v rámci GDPR

Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru („EHS“), máte určitá práva na ochranu údajů a naším cílem je podniknout důvodné kroky, abychom Vám umožnili opravovat, doplňovat, mazat nebo omezovat použití Vašich osobních údajů. Pokud si přejete být informováni o tom, jaké osobní údaje o Vás držíme a pokud si přejete je odstranit z našich systémů, prosím, kontaktujte nás. Za určitých okolností máte následující práva ve vztahu o ochraně údajů:

(i) Máte právo svůj souhlas odvolat tam, kde jste dříve svůj souhlas se zpracováním svých osobních informací dali. Ve smyslu toho, že právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je souhlas, máte právo Váš souhlas kdykoli odvolat. Vaše odvolání nebude mít vliv na oprávněnost zpracování před odvoláním souhlasu.

(ii) Máte právo zjistit, zda jsou Vaše osobní údaje námi zpracovávány, docílit zveřejnění ve vztahu k určitým aspektům zpracovávání, a získat kopii Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány.

(iii) Máte právo ověřit správnost Vašich údajů a požádat, aby byly aktualizované nebo opravené. Máte také právo po nás požadovat, abychom osobní údaje zkompletovali, pokud se domníváte, že nejsou úplné.

(iv) Máte právo vznést námitku ke zpracování Vašich informací, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě, než je souhlas. Tam, kde se osobní informace zpracovávají ve veřejném zájmu, dle oficiální moci nám udělené, nebo za účelem oprávněných zájmů, které sledujeme, můžete proti takovému zpracování vznést námitku tím, že nám sdělíte důvod Vaší konkrétní situace, který námitku ospravedlňuje.

(v) Za určitých okolností máte právo zpracování Vašich osobních údajů omezit. Tyto okolnost zahrnují: správnost Vašich osobních údajů je Vámi rozporována a my musíme správnost ověřit; zpracování je nezákonné, ale vy jste proti vymazání osobních údajů a požadujete místo toho jejich omezení; už dále nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy to požadujete, abyste založili, uplatnili nebo hájili své zákonné nároky; vznesli jste námitku proti zpracovávání až do vyřízení ověření, zda naše oprávněné důvody mají přednost před Vašimi oprávněnými důvody. Tam, kde došlo k omezení zpracování, budou takové osobní údaje odpovídajícím způsobem označeny a s výjimkou uchovávání budou zpracovány jen s Vaším souhlasem nebo pro založení, uplatnění nebo hájeních právních nároků, pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitých pro veřejný zájem.

(vi) Za určitých okolností máte právo od nás získat výmaz Vašich osobních údajů. Tyto okolnosti zahrnují: osobní údaje už nejsou zapotřebí ve vztahu k účelům, ke kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas se zpracování na základě souhlasu; vznesete námitku ke zpracování podle určitých pravidel příslušného zákona o ochraně údajů; zpracování je pro přímé marketingového účely; a osobní údaje nebyly zákonně zpracovány. Jsou ovšem výjimky z tohoto práva na výmaz, jako kde je zpracování třeba: pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací; pro vyhovění zákonným požadavků; nebo pro založení, uplatnění nebo hájení zákonných nároků.

(vii) Máte právo dostat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžně užívaném, strojově čitelném formátu a, pokud je to technicky proveditelné, nechat je převést na jiného správce bez jakéhokoli zdržení na naší straně, za předpokladu, že takový převod negativně neovlivní práva a svobody ostatních.

(viii) Máte právo si stěžovat u úřadu, který se zabývá ohranou údajů, na to, jak Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme. Pokud nebudete spokojeni s výsledkem, když si budete stěžovat přímo nám, máte právo dát stížnost k Vašemu místnímu úřadu na ochranu údajů. Pro více informací prosím kontaktuje Váš místní úřad na ochranu údajů v EHS. Toto ustanovení lze použít za předpokladu, že se osobní informace zpracovávají automaticky a že je zpracování založeno na Vašem souhlasu, nebo smlouvě, jejíž jste součástí nebo na předsmluvních povinnostech z ní vyplývající.

Jak uplatnit vaše práva

Všechny žádosti na uplatnění Vašich práv můžete směřovat na nás prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedené v tomto dokumentu. Vezměte, prosím, na vědomí, že před tím, než na takové žádosti odpovíme, Vás můžeme požádat, abyste ověřili svou identitu. Vaše žádost musí poskytnout dostatečné množství informací, které nám umožní ověřit, že jste tou osobou, kterou tvrdíte nebo jste oprávněným zástupcem takové osoby. Pokud dostaneme Vaši žádost od oprávněného zástupce, můžeme požadovat důkaz, že jste takovému oprávněnému zástupci dali plnou moc nebo že má oprávněný zástupce jinak platné oprávnění, aby Vaším jménem předkládal žádosti.

Musíte zahrnout dostatečné podrobnosti, abyste nám umožnili dobře porozumět Vaší žádosti a reagovat na ni. Nemůžeme na Váš požadavek reagovat nebo Vám dát osobní údaje, pokud si předtím nejprve neověříme Vaši totožnost nebo oprávnění takový požadavek vznést a potvrdit si, že se osobní údaje vztahují k Vám.

Analýza údajů

Naše mobilní aplikace a služby mohou požívat nástroje analýzy údajů třetích stran, které využívají zásady umisťování anonymních identifikátorů zařízení (cookies), technologie webových indexů (web beacons), nebo jiných podobných technologií, které shromažďují údaje, abychom shromažďovali standardní aktivitu na internetu a používání údajů. Shromážděné informace se používají k vytvoření statistických hlášení o činnosti uživatele, jako jak často uživatel naši mobilní aplikaci a služby navštěvuje, jaké stránky navštěvuje, na jak dlouho atd. Používáme informace získané z těchto analytických nástrojů k tomu, abychom monitorovali výkon a vylepšovali naši mobilní aplikaci a služby. Nevyužíváme analytické nástroje třetích stran k tomu, abychom sledovali nebo shromažďovali informace o našich uživatelích, dle kterých by je šlo ztotožnit a nebudeme spojovat žádné údaje shromážděné ze statistických hlášení s žádným jednotlivým uživatelem.

Emailový marketing

Nabízíme elektronický zpravodaj, ke kterému se můžete dobrovolně kdykoli přihlásit. Zavazujeme se, že Vaši emailovou adresu budeme považovat za důvěrnou a nedáme ji k dispozici žádné třetí straně s výjimkou toho, jak je dovoleno v oddíle o používání a zpracování údajů nebo pro účely použití poskytovatele, třetí strany, jako třeba k zasílání emailů. Budeme uchovávat údaje odeslané emailem v souladu s příslušnými zákony a nařízeními.

V souladu se zákonem CAN-SPAM (americká legislativa proti nevyžádané poště) budou všechny emaily, které pošleme, jasně uvádět, od koho email je a budou obsahovat jasné informace, jak kontaktovat odesílatele. Můžete zvolit, že přestanete náš zpravodaj nebo marketingové emaily odebírat, když budete postupovat podle pokynů pro odhlášení v těchto emailech nebo tak, že nás budete kontaktovat. Základní transakční emaily budete ale dostávat dál.

Push notifikace

Nabízíme push notifikace, ke kterým se také můžete kdykoli přihlásit. Abychom měli jistotu, že se push notifikace dostanou do správných zařízení, používáme poskytovatele push notifikací, třetí stranu, která se spoléhá na známku zařízení specifickou pro Vaše zařízení, kterou vydává operační systém Vašeho zařízení. Ačkoli je možné získat přístup k seznamu známek zařízení, neodhalí nám nebo poskytovateli push notifikací, třetí straně, Vaši totožnost, unikátní identifikační číslo Vašeho zařízení nebo Vaše kontaktní údaje. Informace posílané emailem budeme uchovávat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. Pokud si kdykoli budete přát, abyste push notifikace dále nedostávaly, jednoduše si dle toho upravte nastavení Vašeho zařízení.

Odkazy na další zdroje

Mobilní aplikace a služby obsahují odkazy na další zdroje, které nevlastníme, ani neovládáme. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme odpovědni za praktiky ohledně ochrany soukromí jiných zdrojů nebo třetích stran. Doporučujeme vám, abyste se s nimi seznámili, když mobilní aplikaci a služby opouštíte a přečtěte si prohlášení o osobních údajích každého zdroje, který může osobní údaje shromažďovat.

Bezpečnost údajů

Zabezpečujeme údaje, které poskytujete na počítačových serverech v kontrolovaném, bezpečném prostředí, chráněné před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Používáme důvodná administrativní, technická a fyzická zabezpečení ve snaze chránit před neautorizovaným přístupem, použitím, úpravou a zveřejněním osobních údajů, které ovládáme a máme v úschově. Nelze ovšem zaručit, že nedojde k žádnému přenosu dat přes internet nebo bezdrátovou síť.

Proto i když se snažíme chránit Vaše osobní údaje, berete na vědomí, že (i) existují bezpečností omezení internetu stejně jako omezení ochrany soukromí, které jsou mimo naši kontrolu; (ii) bezpečnost, integritu, a ochranu informací a údajů, které se vyměňují mezi Vámi a mobilní aplikací a službami, nelze zaručit; and (iii) i přes maximální úsilí je možné, že při přenosu třetí straně mohou být informace a údaje zobrazeny nebo s nimi může být manipulováno.

Vzhledem k tomu, že bezpečnost osobních údajů závisí částečně na zabezpečení zařízení, které používáte ke komunikaci s námi a zabezpečením, které používáte k ochraně své reputace, prosím podnikněte příslušné kroky, abyste tyto údaje ochránili.

Zneužití údajů

Pokud zjistíme, že byla narušena bezpečnost mobilní aplikace a služeb nebo byly osobní údaje uživatelů zveřejněny třetím stranám, se kterými nejsme ve vztahu, jako důsledek externí aktivity včetně zejména bezpečnostních útoků nebo podvodu, vyhrazujeme si právo podniknout důvodně vhodné kroky včetně zejména vyšetřování a hlášení, stejně jako uvědomění a spolupráce s policií a bezpečnostními složkami. V případě zneužití údajů vynaložíme důvodné úsilí, abychom postižené jedince upozornili, pokud se domníváme, že existuje důvodné riziko újmy uživatele v důsledku zneužití nebo pokud se upozornění vyžaduje ze zákona. Pokud to zjistíme, pošleme Vám email.

Změny a dodatky

Vyhrazujeme si právo upravit tyto zásady nebo podmínky, které se vztahují k mobilní aplikaci a jejím službám kdykoli uznáme za vhodné. Když tak učiníme, zrevidujeme aktualizované datum dole na této stránce. Můžeme Vás také upozornit jiným způsobem, jak uznáme za vhodné, jako prostřednictvím kontaktních údajů, které jste poskytly.

Aktualizovaná verze těchto zásad vstupuje v platnost okamžitě potom, co se zrevidované zásady zveřejní, pokud není specifikováno jinak. Pokud budete dále používat mobilní aplikaci a služby po datu platnosti zrevidovaných zásad (nebo jiného podobného kroku specifikovaného v té době) bude představovat váš souhlas s těmito změnami. Ale nebudeme, bez Vašeho souhlasu, používat Vaše osobní informace způsobem, který bude materiálně odlišný než ten, který byl uvedený v době, kdy se Vaše osobní údaje shromažďovaly.

Přijetí těchto zásad

Potvrzujete, že jste si tyto zásady přečetli a souhlasíte s jejich podmínkami. Tím, že vstoupíte do mobilní aplikace, budete používat její služby a odešlete své údaje souhlasíte, že budete těmito zásadami vázáni. Pokud nebudete souhlasit, že se budete řídit podmínkami těchto zásad, nebudete mít oprávnění mobilní aplikaci a jejích služeb využívat.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké otázky, obavy nebo stížnosti, které se týkají těchto zásad, údajů, které o Vás máme nebo si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás, prosím zde:
https://futurebooks.cz/kontakt

Vynasnažíme se, abychom stížnosti a spory vyřešili a vynaložíme důvodné úsilí, abychom ctili Vaše přání vykonávat svá práva tak rychle, jako je jen možné a v každém případě v rámci časových limitů, které stanovují příslušné zákony na ochranu osobních údajů.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 26.4 2024