logo
obálka

Hodnocení pro učení

PhDr. Karel Starý, Ph.D. PhDr. Martin Chvál, Ph.D. PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-7603-365-8
Tvorba publikace byla financována z projektu

Grantový projekt, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093

Název: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK

Název programu MŠMT

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Obsah knihy je rozložen pěti kapitol, kterým předchází rozsáhlejší úvod. Každá kapitola začíná obecnějšími teoretickými pasážemi a směřuje k praktickým příkladům jejich využití v různých oborech. Čtenář může při čtení klidně postupovat oběma směry. K orientaci mu dále poslouží seznam podkapitol i explicitní formulace cílů, ke kterým obsah kapitoly směřuje. Text je členěn do kratších odstavců a doplněn o interaktivní cvičení a četné hypertextové odkazy.

Kniha je sice určena primárně učitelům (v jakékoli fázi jejich profesní dráhy), ale snahou bylo napsat ji takovým jazykem, aby byla srozumitelná všem, kteří se o vzdělávání zajímají. Může být i inspirací rodičům jako svého druhu permanentním hodnotitelům.